JASON CHUNG

CAL POLY POMONA 기계공학 졸업

GENERAL B
HVAC C20
SOLAR C46
ST LICENSE #931138 (B ,C-20,C-46)